Regulamin

Informacje o przedsiębiorcy:

Sklep internetowy działający pod adresem www.fashioncollar.pl, prowadzony jest przez:

Paweł Sala F.H.U.

os. Albertyńskie 22/85

31-853 Kraków

REGON: 121500447
NIP: 6783109057

KONTAKT:
tel. 530 736 528, 508 896 909
e-mail: biuro@fashioncollar.pl

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FASHIONCOLLAR.PL (zwany dalej „Regulaminem”)
DLA KONSUMENTÓW

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym FashionCollar.pl , prowadzonym w domenie internetowej www.fashioncollar, pomiędzy:
Pawłem Sala, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Sala F.H.U.”, pod adresem: os. Albertyńskie 22/85, 31-853 Kraków, numer NIP: 6783109057, numer REGON: 121500447, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwanym w dalszej część regulaminu „FashionCollar.pl”

a

osobami będącymi konsumentami i dokonującymi zakupu produktów od FashionCollar.pl jako konsumenci („Klient”).

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.fashioncollar.pl
2. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.fashioncollar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
3.
FashionCollar.pl dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.fashioncollar.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, FashionCollar.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
4.
Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu FashionCollar.pl
5. Sprzedający dostarcza dowód zakupu który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. FashionCollar.pl nie wystawia faktur VAT.§ 2 WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.  Zamówienia w sklepie internetowym www.fashioncollar.pl można składać wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronach sklepu FashionCollar.pl.

2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

4.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

 • błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia
 • w czasie 5 dni nie zostanie zaksięgowany przelew w należytej wysokości
 • wysłana przesyłka nie zostanie odebrana

5. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: biuro@fashioncollar.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. FashionCollar.pl oferuje Klientowi następujące formy dostawy produktów:
Na terenie na terenie Polski:

 • a) list polecony priorytetowy za pośrednictwem Poczty Polskiej; koszt 7,00 złotych (brutto) za każdą przesyłkę obciąża Klienta
 • b) paczka pobraniowa za pośrednictwem Poczty Polskiej; koszt 18,00 złotych (brutto) za każdą przesyłkę obciąża Klienta
 • c) przesyłka zwykła kurierem; koszt 16,00 złotych (brutto) za każdą przesyłkę obciąża Klienta

Poza granicami Polski w ramach krajów europejskich:

 • d) list polecony priorytetowy za pośrednictwem Poczty Polskiej; koszt: 18,00 złotych (butto) za każdą przesyłkę obciąża Klienta

2. FahionCollar.pl oferuje Klientowi następujące formy płatności za produkty:

 • a) PAYPAL – system płatności online
 • c) przedpłata – przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy FashionCollar.pl prowadzony przez bank Deutsche Bank PBC S.A. w walucie złoty polski, nr rachunku:
  [20 1910 1048 2944 0347 8293 0001]; kod SWIFT: DEUTPLPX
 • d) płatność przy odbiorze produktów przez Klienta

3. Klient dokonuje płatności łącznie tytułem ceny zamówionych produktów oraz tytułem wartości ich dostawy. Klient dokonuje płatności wskazując numer zamówienia.

4.  W przypadku wyboru paczki pobraniowej za pośrednictwem Poczty Polskiej i płatności przy odbiorze produktów, płatność przy odbiorze dotyczy zarówno płatności tytułem ceny zamówionych produktów jak i tytułem wartości ich dostawy łącznie.

5. W przypadku braku płatności Klienta w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia wysłania formularza zamówienia przyjmuje się, że Klient odstąpił od umowy.

6.  Przesyłki wysyłane są w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem.  Klient ma możliwość śledzenia przesyłki produktów w specjalnym systemie udostępnianym przez przewoźnika.

7. Nieodebranie paczki pobraniowej i  zwrotu przesyłki do nadawcy skutkuje:

 • Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (14 zł + 18 zł, łącznie 32 zł) – jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania
 • Obciążenia Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy (14 zł) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.


§ 4. ZWROT
1.  Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie FashionCollar.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

2.  Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem)

3.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

4.  Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

5.  Procedura zwrotu produktów jest następująca:

a) przed wysłaniem produktów należy skontaktować się FashionCollar.pl telefonicznie lub za pośrednictwem maila celem ustalenia szczegółów zwrotu

b) kopia dowodu zakupu (paragonu lub faktury) winna być dołączona do przesyłki do FashionCollar.pl

c) FashionCollar.pl  nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

6.  FashionCollar.pl  zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu produktów w przypadku naruszenia przez Klienta procedury zwrotu produktów określonej w ust. 5 powyżej. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów przez Klienta.

7.  Po i pod warunkiem spełnienia przez Klienta wymagań określonych powyżej FashionCollar.pl zrealizuje płatność zwrotną z tytułu zwrotu dostarczonych produktów.

Adres do wysyłki zwrotów:

Paweł Sala F.H.U.
os. Albertyńskie 22/85

31-853 Kraków

§ 5. REKLAMACJE / WADY PRODUKTÓW

1.  Reklamacje produktów rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2.  FashionCollar.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

3.  Procedura uwzględniania reklamacji lub wad produktów (niezgodności towaru z umową) jest        następująca:

a) przed wysłaniem produktów należy skontaktować się z FashionCollar.pl telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila celem ustalenia szczegółów uwzględnienia reklamacji lub wad produktów (niezgodności towaru z umową)

b) kopia dowodu zakupu winna być dołączona do przesyłki do FashionCollar.pl

c) właściwe opakowanie produktów podlegających reklamacji lub zgłoszeniu niezgodności towaru z umową należy do Klienta (produkty przed wysłaniem powinny zostać zapakowane w kopertę bąbelkową)

d) koszty przesyłki produktów do FashionCollar.pl ponosi Klient

e) koszty ponownej przesyłki produktów podlegających wymianie do Klienta ponosi FashionCollar.pl

f) FashionCollar.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji

4.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), FashionCollar.pl zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5.  FashionCollar.pl ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni.

6.  FashionCollar.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Adres do wysyłki reklamacji:

Paweł Sala F.H.U.

os. Albertyńskie 22/85

31-853 Kraków

Z  dopiskiem „REKLAMACJA”

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Klient wypełniając na stronie www.FashionCollar.pl formularz zamówienia wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy: „Paweł Sala F.H.U.” os. Albertyńskie 22/85, 31-853 Kraków, numer NIP: 6783109057, numer REGON: 121500447, będącej administratorem.
2.  
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.FashionCollar.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
4.  Powierzone dane osobowe są przechowywane przez administratora przy zachowaniu reguł i zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

 •  Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 •  Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3.  Wszelkie prawa do wizerunku strony oraz materiałów na niej zawartych (zdjęć, opisów produktów, opisów kategorii) są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich, treści prezentowane na stronie ani żadna ich część pod żadnym pozorem nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, udostępniana za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu, przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innych stronach internetowych. Wykorzystywanie w całości lub tylko fragmentach opisów zamieszczonych na stronie, grafik lub zdjęć bez zgody ich autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).